Informare formulată de Asociația Societăților Financiare din Romania – ALB, privind prelucrarea de către si pentru activitatea Asociației a datelor cu caracter personal in relațiile cu persoanele care contactează ALB utilizând datele de contact/Formularul de contact website ALB

Asociația Societăților Financiare din Romania – ALB, cu sediul în Bucuresti, str.Nicolae Caramfil nr. 22, etaj 4, apartament 404, sector 1, Telefon: (+4) 031.425.3438, E-mail: office_alb@alb-romania.ro, o asociatie neguvernamentala, non-profit si apolitica, persoana juridica romana fara scop patrimonial, independenta de membrii sai, infiintata și funcționând  in conformitate cu legile din România

in calitate de Operator si denumita in cele ce urmează „Asociația” sau „Operatorul”, având datele de contact mai sus menționate informează ca, in ceea ce privește Datele cu Caracter Personal („Date Personale”) care ii sunt comunicate de către persoanele, vizitatorii website-ului, care utilizează datele de contact website/Formularul de contact realizează, ca Operator, o prelucrare a datelor comunicate de aceștia, fapt pentru care a formulat prezenta informare cu următorul conținut:

Categoriile de date cu caracter personal pe care Operatorul le prelucrează in relația sa cu persoanele care înțeleg să contacteze ALB prin intermediul Formularului de contact/utilizării datelor de contact de pe website, constau de regula, in:

 1. date personale de contact si de identificare, de exemplu: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon fix/mobil, fax;
 2. date privind situația si caracteristicile personale si/sau profesionale, de exemplu: ocupație, funcție, angajator, calificări, date de acces.

 

Categoriile de persoane vizate după caz, de regula sunt:

 1. persoane fizice vizitatori website;
 2. persoane de contact si/sau reprezentanți legali, convenționali, angajați, etc. ai persoanelor juridice care vizitează website-ul ALB/utilizează datele de contact ALB.

Scopurile activității de prelucrare a Datelor Personale de către Operator/ALB constau în principal în recepționarea mesajelor care îi sunt adresate, evidența acestora/a interesului pentru activitatea sa, răspunsul la comunicările pe care ALB le primește, in conformitate cu cerințele statutare și legale.

De asemenea, in realizarea activității sale ALB se supune cerințelor legale privind diverse formalități, comunicări efectuate potrivit legii.

Temeiul prelucrării Datelor Personale îl reprezintă realizarea interesului legitim al ALB de a interacționa cu persoanele interesate de activitatea sa, de a răspunde mesajelor care îi sunt adresate, respectiv de a se conforma cerințelor legale, statutare, privind activitatea proprie.

Prelucrările de date cu caracter personal in temeiurile si respectiv pentru scopurile mai sus-menționate constau, in principal, in operațiunile si/sau setul de operațiuni de înregistrare scriptica, înregistrare electronica, de organizare, structurare in lista, stocarea pe serverele proprii, extragere, consultare, utilizare, aliniere sau combinare, dezvăluire, arhivare, ștergere sau distrugere, prin mijloace automate, manuale si/sau mixte după caz, de către persoanele autorizate in acest sens de către ALB ca Operator. Pentru evitarea oricărui dubiu, Operatorul informează ca la data prezentei note nu efectuează vreo prelucrare exclusiv prin mijloace automate pentru luarea unei decizii in privința persoanei vizate/expeditorul comunicării.

Durata prelucrării este reprezentata de durata comunicărilor, respectiv de cea pentru îndeplinirea obligațiilor statutare, legale ale  Operatorului, (de arhivare, de exemplu) in acord cu prevederile legislației aplicabile.

Categorii de destinatari (persoane fizice sau juridice ori organisme/entități) cărora le pot fi dezvăluite Datele Personale de către Asociație:

 1. persoanele care reprezintă legal sau convențional Asociația, Membrii, precum si persoane fizice care au necesitatea de a prelucra date cu caracter personal pentru desfășurarea sarcinilor /activităților încredințate (denumite persoane autorizate):
 2. entități cărora datele personale trebuie sa le fie transmise in vederea îndeplinirii unei obligații prevăzute de lege, de regulamente, de alte norme aplicabile;
 3. cenzorilor, prin punerea la dispoziție de informații/documente;
 4. societăți care desfășoară activități de curierat;
 5. societăți care prestează servicii de arhivare a documentelor/fișierelor/e-mail-urilor;
 6. alte societăți de servicii utilizate de către Asociație precum consultanți, cabinete de avocatura, notariate, , etc.;
 7. societăți care prestează servicii de suport necesare oricărei activități in general, precum servicii IT, de gestionare a sistemului informatic, a accesului in sediul Asociației, a serviciilor administrativ-contabile centralizate;
 8. alte autorități si/sau organisme, locale, la nivel de UE si/sau internaționale daca se impune, autorități sau organisme ierarhic superioare, cele cu rol administrativ-jurisdicțional, instanțe competente etc. când este cazul.

La data prezentei Note de informare nu transferam date cu caracter personal in afara SEE .

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 general privind protecția datelor cu caracter personal, persoanele vizate au următoarele drepturi cu privire la datele personale prelucrate de Asociație

 • dreptul de informare;
 • dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • dreptul la rectificarea, la completarea datelor;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) in măsura in care este posibil conform prevederilor art.17 din GDPR;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor (in măsura in care acest lucru este fezabil tehnic);
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a retrage consimțământul in caz ca a fost exprimat fata de Asociație;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii a Operatorului luate pe baza de prelucrare exclusiv automata, inclusiv profilate.

(cu precizarea ca Asociația nu efectuează la data prezentei vreo prelucrare de date exclusiv automata, si nici o prelucrare de date bazata pe consimțământul persoanelor vizate mai sus menționate), si si le pot exercita fata de ALB ca Operator  prin formularea in acest sens a unei solicitări scrise la adresa sediului Asociației Bucuresti, str. Nicolae Caranfil nr. 22, etaj 4, apartament 404, sector 1,  sau prin e-mail la office_alb@alb-romania.ro.

Eventuale plângeri se pot adresa de către persoana vizata

 • Autorității Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro;

 respectiv

 • instanțelor competente.

Prezenta Nota de informare are caracterul de document unilateral, informativ,  poate face obiectul modificărilor ulterioare de către societatea emitenta, modificări care își vor produce efectele de la data publicării pe website-ul a versiunii modificate.

 

Asociația Societăților Financiare din Romania – ALB