English Version      

Industria de credit de consum

Cod de conduita, principii de creditare responsabila

Industria de leasing

Cod de bune practici

 

STATUTUL

 

ASOCIATIEI SOCIETATILOR FINANCIARE DIN ROMANIA

 

CUPRINS

 

Preambul

   

SECTIUNEA I  PREVEDERI GENERALE

 

1.       Regimul juridic

2.      Denumirea Asociatiei

3.      Sediul Asociatiei

4.      Scopul si principiile Asociatiei

5.      Obiectivele Asociatiei

6.      Patrimoniul Asociatiei

7.      Activitati desfasurate de catre Asociatie

 

 SECTIUNEA II MEMBRII ASOCIATIEI

8.      Membrii Asociatiei
9.      Candidatii
10.   Membrii Afiliati ai Asociatiei
11.    Membrii Principali ai Asociatiei
12.   Membrii Onorifici ai Asociatiei
13.   Dobandirea calitatii de Membru al Asociatiei
14.   Reprezentarea Asociatilor
15.   Drepturile Membrilor Asociatiei
16.   Obligatiile Membrilor Asociatiei
17.   Retragerea Membrilor Asociatiei
18.   Inregistrarea Membrilor Asociatiei
19.   Industriile Asociatiei
20.  Partenerii Asociatiei  

 SECTIUNEA III CONDUCEREA ASOCIATIEI

21.   Organele Asociatiei
22.  Structura Adunarii Generale a Asociatiei
23.  Convocarea Adunarii Generale
24.  Cvorumul Adunarii Generale
25.  Atributiile Adunarii Generale
26.  Presedintele Adunarii Generale
27.  Drepturi de vot in Adunarea Generala
28.  Structura Comitetului Director al Asociatiei
29.  Alegerea Comitetului Director
30.  Durata mandatelor
31.   Sedintele Comitetului Director
32.  Locuri vacante in Comitetul Director
33.  Atributiile Comitetului Director
34.  Presedintele Comitetului Director
35.  Vice-Presedintele Comitetului Director
36.  Delegarea de competente
37.  Dispozitii generale
38.  Structura Consiliului Industriei de Leasing
39.  Structura Consiliului Industriei de Credit de Consum
40.  Structura Consiliului Industriei de Factoring
41.   Structura Consiliului Industriei de Credit Ipotecar
42.  Numirea Membrilor Consiliilor de Industrie
43.  Sedintele Consiliilor de Industrie
44.  Locuri vacante in Consiliile de Industrie
45.  Atributiile Consiliilor de Industrie
46.  Comitetele de Specialitate
47.  Dispozitii generale
48.  Comitetul de Conformitate si Disciplina
49.  Comitetul de Marketing si PR
50.  Dispozitii generale
51.   Numirea Cenzorului
52.  Obligatiile si atributiile Cenzorului

SECTIUNEA IV SANCTIUNI

53.  Suspendarea Membrilor Asociatiei
54.  Excluderea Membrilor
55.  Alte sanctiuni

SECTIUNEA V DISPOZITII ADMINISTRATIVE

56.  Secretarul General al Asociatiei
57.  Registre legale
58.  Procese-verbale si hotarari
59.  Limba
60.  Plati catre Asociatie
61.   Contabilitate
62.  Situatii financiare
63.  Dizolvare si lichidare
64.  Regulament intern
65.  Insuficienta dispozitiilor
66.  Modificarea Statutului

 

 


 

SECTIUNEA I DISPOZITII GENERALE

 

Statutul Asociatiei Societatilor Financiare din Romania – ALB (denumita in continuare “Asociatia”) a fost adoptat in scopul constituirii acesteia in cadrul Adunarii Constitutive tinute la data autentificarii, in Bucuresti, Romania, de catre urmatorii asociati (denumiti in cele ce urmeaza “Asociatii” sau „Membrii”):

1)             Alpha Leasing Romania IFN S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Calea Buzesti nr. 14-18, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1068/1998, reprezentata de Domnul Anargyros Gogos;  

2)             BRD Sogelease IFN S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bd. Ion Mihalache 1-7, etaj 12, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6764/2001, cod fiscal J40/6764/2001, reprezentata de Doamna Adriana Ahciarliu;

  3)             Credit Europe Leasing IFN S.A., persoana juridica  romana, cu sediul in Bucuresti,  Bd. Timisoara nr.26 Z, ANCHOR PLAZA, Corp A, Etaj 7, Sector 6,inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3772/25.02.2005, reprezentata de Domnul Kerem Sekizyarali;

  4)             UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., persoana juridica romana cu sediul in str. Nicolae Caramfil nr. 25, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/18215/1994, cod fiscal J40/18215/1994, reprezentata prin Domnul Melih Mengu.

 Avand in vedere ca Asociatii sunt societati comerciale, persoane juridice romane, care desfasoara servicii financiare, leasing financiar si operational, pe piata din Romania,

  Avand in vedere ca Asociatii doresc sa presteze clientilor lor servicii la cel mai inalt standard de calitate si ca au obiective si scop comun cu privire la dezvoltarea pietei serviciilor financiare si de leasing operational, implementarea unor solutii alternative de finantare si protejarea intereselor tuturor partilor implicate in acest domeniu de activitate,

 In consecinta, Asociatii au hotarat infiintarea prezentei Asociatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata, si in acest scop au  incheiat prezentul statut al Asociatiei (denumit in cele ce urmeaza „Statutul”), care cuprinde prevederile referitoare la organizarea si functionarea acestei asociatii.

 1.             Regimul juridic

1.1         Asociatia este o asociatie neguvernamentala, non-profit si apolitica infiintata in conformitate cu legile din Romania, pe durata nelimitata.

 1.2         Asociatia este persoana juridica romana fara scop patrimonial, independenta de membrii sai. Aceasta raspunde pentru obligatiile sale in limita patrimoniului.

1.3         Membrii Asociatiei nu raspund pentru obligatiile sau responsabilitatile Asociatiei.  

2.             Denumirea Asociatiei

 2.1         Denumirea asociatiei este “Asociatia Societatilor Financiare din Romania”, conform dovezii rezervarii de denumire nr. 66063, din data de 06.10.2008, eliberata de catre Ministerul de Justitie.  

2.2         Denumirea Asociatiei, emblema (sigla) sa, adresa sediului principal, numerele de telefon si fax, adresa de e-mail si pagina de web vor fi mentionate pe toate documentele emise de catre Asociatie.  

3.             Sediul Asociatiei  

Sediul  Asociatiei este in Bucuresti, str. Constantin Aricescu nr. 15, et. 2, sector 1.  

4.                  Scopul si principiile Asociatiei  

Scopul Asociatiei este dezvoltarea serviciilor financiare si de leasing operational si crearea unei piete echilibrate si sigure, din perspectiva tuturor partilor implicate, respectiv al societatilor financiare/de leasing si al clientilor acestora. In vederea atingerii scopului si indeplinirii obiectivelor acesteia, mentionate prin prezentul Statut, Asociatia sustine si promoveaza urmatoarele principii:  

a)         Protectia si stabilitatea domeniului serviciilor, astfel cum sunt acestea definite la art. 8.2, prin respectarea principiilor prevenirii riscurilor si pierderilor;

b)        Respectarea stricta a legislatiei aplicabile si onestitatea absoluta fata de clienti, vanzatori, creditori, actionari si companiile din grup, precum si fata de membri;

c)         Respectarea integrala a drepturilor si obligatiilor tuturor partilor implicate in domeniu;

d)        Cresterea economica pentru sprijinirea dezvoltarii Romaniei;

e)         Concurenta loiala prin distribuirea reciproca a beneficiilor din sector, respingerea ferma si combaterea concurentei neloiale si a practicilor anticoncurentiale in domeniul serviciilor financiare;

f)          Protectia mediului pe baza dezvoltarii durabile;

g)         Lupta neincetata impotriva spalarii banilor si a fraudelor.

 5.             Obiectivele Asociatiei  

Asociatia se constituie si functioneaza in vederea indeplinirii urmatoarelor obiective:

a)        promovarea Serviciilor, a celor mai bune practici si a celor mai inalte standarde in desfasurarea activitatii;

b)        sustinerea si protejarea intereselor membrilor sai;

c)         educarea si dezvoltarea comunitatii de afaceri din domeniul Serviciilor in lumina eticii;

d)        sa fie o interfata onesta si de incredere intre comunitatea serviciilor si terte parti;

e)         sa previna, sa impiedice/diminueze, sa sanctioneze infractiunile economico-financiare si sa stopeze fenomenul de frauda in domeniul serviciilor financiare.

 6.             Patrimoniul Asociatiei  

6.1         La data constituirii, patrimoniul initial al Asociatiei se compune din aportul in numerar al Asociatilor in cuantum total de  EUR 24.000,00 (douazecisipatrudemii Euro).  

6.2         Veniturile Asociatiei provin din urmatoarele surse:

a)        cotizatiile membrilor;

b)        dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;

c)        dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;

d)        venituri realizate din activitati economice directe;

e)        donatii, sponsorizari sau legate;

f)         resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

g)        alte venituri prevazute de lege.  

6.3     Liberalitatile de orice fel vor putea fi acceptate, potrivit legii, numai daca nu sunt grevate de conditii sau sarcini care ar afecta autonomia Asociatiei sau de natura sa-i impuna o conduita morala contrara obiectului de activitate si scopurilor stabilite prin prezentul Statut. Adunarea generala a Asociatilor poate hotari acceptarea liberalitatilor afectate de conditii sau sarcini, in functie de premisele fiecarei situatii in parte, cu respectarea prevederilor prezentului Statut si a actelor normative in vigoare.  

6.4     Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de catre Asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu sunt reinvestite in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei.  

6.5     Asociatia poate desfasura orice alte activitati directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul sau principal.  

7.             Activitatile desfasurate de catre Asociatie  

7.1         In vederea atingerii obiectivelor si a scopului prevazute de catre Statut, Asociatia va desfasura urmatoarele activitati:

a)        va infiinta un forum pentru discutii, exprimarea opiniilor, formularea de intrebari, raspunsuri, anunturi, solicitari si exprimarea unor decizii, implicand toate societatile din domeniul Serviciilor;

b)        va disemina informatiile de afaceri si alte informatii conexe care pot fi folositoare pentru membrii sai si va retransmite informatiile, in mod structurat, societatilor din domeniul Serviciilor;

c)        va formula si va inainta recomandari pe marginea proiectelor de lege sau a altor documente legislative sau de reglementare care au legatura cu obiectivele si scopul Asociatiei;

d)        va sprijini comunicarea si colaborarea cu partenerii de afaceri si cu autoritatile publice;

e)        va tine un registru al membrilor sai si va comunica lista membrilor catre persoanele interesate;

f)         va organiza intalniri, simpozioane, seminarii, cursuri, evenimente sociale si de afaceri s.a.;

g)        va lua parte si/sau va colabora cu entitatile internationale avand obiective si activitati similare;

h)        va organiza editarea, tiparirea si distribuirea de periodice, carti si brosuri pe care Asociatia le considera necesare pentru atingerea obiectivelor si scopului prevazut in prezentul Statul;

i)          va strange, va folosi si va administra fonduri pentru atingerea obiectivelor sale;

j)          va putea achizitiona, va putea inchiria, va putea da in chirie si va utiliza proprietati mobiliare si imobiliare in vederea indeplinirii obiectivelor si scopului prevazut in prezentul document;

k)        va avea dreptul sa infiinteze filiale si reprezentante in Romania si in strainatate, in conformitate cu prevederile OG 26/2000;

l)          va intreprinde orice actiuni permanente sau ocazionale care pot fi folositoare pentru obiectivele si scopul Asociatiei.  

7.2         In scopul indeplinirii obiectivelor si al finantarii activitatilor sale, Asociatia poate incheia orice tip de tranzactie in Romania si poate sa-si asume obligatii cu respectarea actelor normative in vigoare, a prezentului Statut si a deciziilor Adunarii Generale a Asociatiei (denumita in continuare “Adunarea Generala”).  

7.3         Asociatia poate infiinta fundatii, poate fi asociat fondator sau poate deveni membra a altor organizatii non-profit din Romania si din strainatate, cu conditia sa nu contravina obiectivelor si scopului Asociatiei.  

7.4         Patrimoniul si venitul rezultat din activitatile Asociatiei vor fi folosite numai pentru atingerea obiectivelor  si scopului, asa cum au fost descrise in prezentul Statut si nici o parte a acestora nu va fi achitata, direct sau indirect, sub forma de divident sau profit catre membrii Asociatiei.  

 

SECTIUNEA II   MEMBRII ASOCIATIEI  

8.             Membrii Asociatiei  

8.1         Membrii Asociatiei sunt impartiti in trei categorii: Membri Afiliati, Membri Principali, Membri Onorifici si sunt prevazuti in Anexa A la prezentul Contract.  

8.2         Pot fi Membri Afiliati si Membri Principali ai Asociatiei entitatile juridice romane care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii generale:

a)         desfasoara una dintre urmatoarele activitati (denumite in continuare „Serviciile”) :

(i)        credit ipotecar, leasing financiar, factoring, credit de consum si sunt supuse prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, asa cum a fost modificata si completata prin Legea 266/2006 sau

(ii)      leasing operational, conform Ordonantei de Guvern nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, asa cum a fost modificat prin Legea 40/1998;

b)         impartasesc principiile, obiectivele si scopul Asociatiei, asa cum au fost precizate in art. 4 si 5 de mai sus;

c)         doresc sa participe la activitatile Asociatiei si in acest sens indeplinesc procedura prevazuta la art. 13 din prezentul Statut;

d)         au fost admisi ca membri in cadrul Asociatiei, in conditiile prezentului Statut.  

9.             Candidatii  

Este considerat candidat la statutul de membru al Asociatiei orice persoana juridica, care este valabil constituita, organizata si functioneaza ca institutie de servicii financiare sau ca societate de leasing operational, in conformitate cu legile din Romania si care isi exprima intentia de a adera la Asociatie, asumandu-si toate drepturile si obligatiile prevazute de prezentul Statut si de hotararile organelor statutare ale Asociatiei.  

10.          Membrii Afiliati ai Asociatiei  

10.1     Este considerat Membru Afiliat al Asociatiei orice persoana juridica, care este valabil constituita, organizata si functioneaza in conformitate cu legile din Romania si care  indeplineste cumulativ contitiile mentionate la art. 8.2 din prezentul Statut.  

10.2     Calitatea de Membru Afiliat se dobandeste la momentul admiterii candidaturii de catre Asociatie in conditiile articolului 13 din prezentul Statut, pentru o perioada de maximum 12 luni de la momentul admiterii.  

10.3     La cererea expresa si motivata a unui Membru Afiliat termenul de 12 luni poate fi diminuat  cu cel mult 6 luni, numai prin decizie emisa de catre Consiliul Industriei din care face parte.  

10.4     Membrii Afiliati nu au drept de vot in Adunarea Generala  a Asociatiei sau in cadrul altui organ statutar al Asociatiei.  

10.5     Membrii Afiliati pot participa la Adunarea Generala  a Asociatiei.         

10.6     Pentru a se evita posibilitatea intervenirii unui conflict de interese fiecare Membru Afiliat trebuie sa comunice Adunarii Generale a Asociatiei calitatea de membru si/sau participarea in orice fel la alte asociatii sau organisme profesionale, la momentul depunerii candidaturii pentru statutul de Membru Afiliat. Adunarea Generala poate sa solicite Membrului Afiliat retragerea din aceasta(e) alta(e) asociatie(i) sau ii poate respinge candidatura. In cazul in care Membrul Afiliat nu va comunica Asociatiei calitatea sau apartenenta la alte asociatii sau organisme profesionale, va raspunde pentru daunele cauzate Asociatiei ca urmare a exercitarii calitatii de membru in mai multe asociatii/organisme profesionale.  

10.7     Membrii Afiliati nu vor putea fi alesi ca membri ai Comitetului Director si/sau ai Consiliilor de Industrie.  

11.         Membrii Principali ai Asociatiei  

11.1     Un Membru Principal va fi orice persoana juridica, legal constituita, organizata si care functioneaza ca institutie de servicii financiare sau societate de leasing operational, in conformitate cu legile din Romania, care respecta conditiile impuse la art. 8.2 de mai sus si care este Membru Afiliat de mai mult de 12 luni de la data admiterii candidaturii, conform Capitolului 10 din Statut sau care este Asociat fondator, conform art. 11.4 de mai jos. Dobandirea de catre Membrii Afiliati a calitatii de Membru Principal poate avea loc intr-un termen mai scurt de 12 luni, dar nu mai devreme de 6 luni de la data admiterii candidaturii, in conditiile art. 10.3 din prezentul Statut.  

11.2     Fiecare Membru Principal are dreptul la un vot in Adunarea Generala a Asociatiei.  

11.3     Asociatii fondatori au de drept calitate de Membri Principali, fara sa fie necesar sa indeplineasca statutul de Membru Afiliat, conform art. 11.1 de mai sus. Membrii fondatori ai Asociatiei sunt urmatorii:

a)        Alpha Leasing Romania IFN S.A.;

b)        BRD Sogelease IFN S.A.;

c)        Credit Europe Leasing IFN S.A.;

d)        UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.  

12.         Membrii Onorifici ai Asociatiei  

12.1     Pot fi alesi drept Membri Onorifici persoanele fizice care sunt persoane publice, oameni de afaceri, oameni de stiinta, diplomati sau persoane din aparatul de stat din Romania sau alte tari care pot contribui la dezvoltarea activitatii serviciilor financiare si leasingului si  dovedesc prin activitatile pe care le desfasoara ca promoveaza principiile si au acelasi obiective si scop ca si Asociatia. 

12.2     Membrii Onorifici vor putea participa la Adunarea Generala a Asociatiei, cu exceptia cazurilor in care organul respectiv decide altfel.

 12.3          Membrii Onorifici se pot prezenta doar personal.

 13.         Dobandirea calitatii de Membru al Asociatiei  

13.1     Pentru ca o persoana juridica sa dobandeasca calitatea de Membru Afiliat va inainta o cerere scrisa Asociatiei, catre Secretariatul General, in atentia Departamentului de Extindere, cuprinzand (i) o declaratie conform careia candidatul cunoaste si accepta Statutul si celelalte documente constitutive ale Asociatiei, (ii) enumerarea asociatiilor si/sau organismelor profesionale din care face/a facut parte sau declaratia ca nu face/nu a facut parte din alte asociatii/organisme profesionale (dupa caz) si (iii) intentia de a deveni Membru Afiliat al Asociatiei.  

13.2     Cererea candidatului va fi insotita de urmatoarele inscrisuri:

a)        documente constitutive (act constitutiv/statut/contract de societate, certificat de inregistrare, hotarare a adunarii generale a asociatilor/actionarilor/consiliului de administratie etc), situatii financiare publice, prezentarea candidatului, procura pentru reprezentant;

b)        dovada achitarii taxei de de analiza dosar  prevazuta la art. 60.3 din prezentul Statut.  

13.3     In urma analizei dosarului Departamentul de Extindere va putea solicita candidatului orice alte documente/informatii pe care le considera necesare, candidatul urmand sa le puna la dispozitia acestuia in termen de 10 zile lucratoare. In cazul in care la expirarea acestui termen candidatul nu pune la dispozitia Departamentului de Extindere documentele/informatiile solicitate, cererea va fi respinsa.  

13.4     Urmatoarele criterii indicative si minimale trebuie avute in vedere in orice moment, atat pentru selectarea candidatilor, cat si ulterior pentru pastrarea calitatii de membru al Asociatiei:

a)        indeplinirea corespunzatoare si la timp a obligatiilor legale si contractuale si

b)        o conduita de afaceri ireprosabila.  

13.5     Ca urmare a verificarii dosarului, Departamentul de Extindere va emite, catre Consiliul de Industrie, o propunere argumentata de respingere sau de admitere a candidatului, pe baza criteriilor mentionate la art.13.4 sau la alte articole din cuprinsul prezentului Statut. Departamentul de Extindere va avea obligatia de emitere a propunerii in maxim 15 zile calendaristice de la depunerea  dosarului complet de catre candidat.  

13.6     Hotararea Consiliului de Industrie va fi emisa cel mai tarziu in urmatoarea sedinta. Consiliul de Industrie poate intarzia emiterea hotararii in mod justificat, in scopul solicitarii unor informatii suplimentare.  

13.7     Hotararea de admitere a Consiliului de Industrie este supusa votului Adunarii Generale a Asociatiei si produce efecte juridice incepand cu data aprobarii de catre acest din urma organ statutar, printr-o hotarare a Adunarii Generale  

13.8     Persoanele mentionate la capitolul 12 de mai sus vor fi invitate sa devina Membri Onorifici pe baza propunerii Consiliului de Industrie trimisa persoanei respective. Persoanele care doresc sa devina Membri Onorifici nu au obligatia sa inainteze cereri in acest scop. Membrul Onorific va declara in scris acceptarea de principiu a ofertei privind calitatea de Membru Onorific  la invitatia Consiliul de Industrie. Invitatia Membrului Onorific va fi aprobata prin votul Adunarii Generale.  

14.         Reprezentarea Asociatilor  

14.1     Fiecare membru al Asociatiei va indica in cel mai scurt timp persoana de contact a respectivului membru al Asociatiei, care va avea atributii de primire a corespondentei, a instiintarilor, anunturilor , precum si atributii de formulare a raspunsurilor.   

14.2     La Adunarea Generala a Asociatiei, la intrunirea Consiliilor de Industrie, Membrii, altii decat Membrii Onorifici, vor participa prin intermediul reprezentantului statutar al fiecatui Membru in parte. In cazuri exceptionale in care unul dintre Membri nu poate participa la adunarile organelor statutare ale asociatiei, Asociatul aflat in imposibilitatea de prezentare poate da mandat, reprezentantului unui alt Asociat, membru al aceluiasi organ statutar al Asociatiei. In Comitetul Director membrii vor fi reprezentati de unul dintre reprezentantii legali numiti conform legislatiei aplicabile in materie. In cazuri exceptionale, un membru al comitetului poate numi un alt Membru al Comitetului drept inlocuitor.  

14.3     Nominalizarea/schimbarea reprezentantului fiecarui Membru va fi notificata Asociatiei, in scris,in atentia Secretariatului General.  

15.         Drepturile Membrilor Asociatiei  

15.1     Membrii Principali au urmatoarele drepturi:

a)        sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei, fiecare Membru Principal avand un vot;

b)        sa aleaga si sa fie alesi in organele statutare ale Asociatiei;

c)        sa fie informati cu privire la activitatea, fondurile si orice alte aspecte privind Asociatia;

d)        de a verifica si de a solicita explicatii Consiliului Director, referitoare la activitatea Asociatiei;

e)        sa exercite alte drepturi in conformitate cu prezentul Statut si cu deciziile Adunarii Generale, ale Comitetului Director si ale Consiliilor de Industrie.           

15.2     Membrii Afiliati au urmatoarele drepturi:

a)    sa fie informati cu privire la toate aspectele privind Asociatia sau la care Asociatia are acces (statistici, rapoarte etc.);

b)    sa participe la toate sedintele organelor statutare ale Asociatiei;

c)    sa exercite alte drepturi in conformitate cu prezentul Statut si cu deciziile Adunarii Generale, ale Comitetului Director si ale Consiliilor de Industrie.  

15.3     Membrii Onorifici ai Asociatiei beneficiaza de drepturile conferite in conformitate cu literele art. 15.1. lit  c) si d) de mai-sus.  

16.         Obligatiile Membrilor Asociatiei  

16.1     In conditiile legii, membrii  Asociatiei: 

a)        sa participe la Adunarea Generala a Asociatiei;

b)        sa achite taxa, cotizatia de membru stabilita de Adunarea Generala si orice alte datorii nascute fata de Asociatie;

c)        sa isi protejeze renumele in cadrul domeniului de afaceri, sa respecte legea si regulile general acceptate de conduita etica;

d)        sa isi  indeplineasca angajamentele legale si contractuale;

e)        sa conserve si apare renumele Asociatiei, sa promoveze scopurile si activitatile acesteia;

f)         sa furnizeze informatiile si documentele solicitate de Asociatie;

g)        sa puna la dispozitia Asociatiei informatii de interes obtinute din domeniul serviciilor de interes;

h)        sa informeze Asociatia cu privire la orice actiuni intreprinse care ar putea avea impact asupra interesului reciproc al membrilor;

i)          sa aiba orice alte obligatii stabilite prin decizii ale Adunarii Generale, ale Comitetului Director si ale Consiliilor de Industrie;

j)          sa respecte procedurile interne ale Asociatiei;

k)        sa nu devina membru in alta asociatie desfasurand activitate si avand scop si obiective similare celor ale Asociatiei.   

16.2     Candidatii vor achita o taxa de analiza a dosarului, care este nerambursabila in caz de respingere a candidaturii.Cuantumul taxei va fi stabilita prin hotararea Adunarii Generale.  

16.3     Membrii Afiliati vor achita o cotizatie de membru ce va reprezenta 50% din cotizatia anuala aferenta calitatii de Membru Principal. Cotizatia de Membru Afiliat se plateste anual, in primele 31 de zile calendaristice ale fiecarui an, pentru anul care urmeaza, in contul indicat de catre Asociatie.  

16.4     La data dobandirii calitatii de Membru Principal, Asociatul care pana la acea data a avut calitatea de Membru Afiliat va achita cotizatia anuala aferenta calitatii de Membru Principal,proportional cu intervalul de timp din an, in care va detine acesta calitate.  

16.5     Membrii Onorifici nu vor datora taxele sau cotizatiile prevazute in prezentul Statut.  

17.         Retragerea Membrilor Asociatiei  

17.1     Membrii se pot retrage din Asociatie pe baza de scrisoare de retragere prezentata Asociatiei in atentia Secretariatului General, care va informa, in mod corespunzator, Adunarea Generala a Asociatiei, urmand sa fie inclusa spre dezbatere pe ordinea de zi a urmatoarei Adunari Generale. Incetarea calitatii de membru va produce efecte la data adoptarii hotararii Adunarii Generale cu privire la retragere. Asociatia va comunica Membrului care s-a retras o notificare prin care i se va aduce la cunostinta numarul hotararii si data la care a incetat calitatea de membru.   

17.2     Cotizatia de membru si orice alte contributii stabilite prin Statut sau hotarari/decizii ale organelor statutare, vor trebui achitate integral pentru anul in care are loc incetarea calitatii de membru. Aceste contributii nu vor fi rambursate Asociatului a carui calitate inceteaza din orice motiv.  

17.3     Persoanele juridice/fizice a caror calitate de Membru inceteaza prin retragere nu au dreptul la parti, bunuri din patrimoniul Asociatiei, nici la data incetarii calitatii lor nici ulterior in caz de dizolvare si lichidarea Asociatiei.  

17.4     Calitatea de membru al Asociatiei inceteaza si prin excludere conform art. 54 din Statut.  

18.         Inregistrarea Membrilor Asociatiei  

18.1     Asociatia va tine un registru al Membrilor sai care va fi pus la dispozitia persoanelor interesate. Registrul va fi public. Persoanele interesate pot obtine informatii in conformitate cu procedura stabilita prin hotararea Consiliului Director. Asociatia prin Secretarul General va aduce la cunostinta publicului suspendarea, revocarea, demisia si inregistrarea Membrilor.  

18.2     Membrii Asociatiei au datoria sa furnizeze informatii pentru completarea si actualizarea informatiilor privind statutul lor, titlul, sediul, adresa, obiectul de activitate si orice alte informatii solicitate de Comitetul Director, care pot fi facute publice. Asociatii vor furniza documentele oficiale necesare privind inregistrarea datelor in cel mai scurt timp de la solicitare.  

19.         Industriile Asociatiei  

19.1   Membrii Asociatiei vor fi organizati in cadrul Asociatiei in segmente de activitate denumite in cele ce urmeaza „Industrii”, in functie de categoria de servicii pe care o desfasoara .  

19.2   Fiecare industrie este constituita din cel putin trei Membri, desfasurand aceeasi categorie de servicii, dupa cum urmeaza:

a)    Industria de Leasing cuprinde societatile de leasing financiar si societatile de leasing operational;

b)    Industria de Credit de Consum cuprinde societatile de credit de consum;

c)    Industria de Factoring cuprinde societatile de factoring;

d)    Industria de Credit Ipotecar cuprinde societatile de credit ipotecar.  

20.         Partenerii Asociatiei  

20.1.  Partenerii Asociatiei sunt entitati activand in domenii de consultanta precum financiar-fiscal, juridic, audit etc. Partnerii sunt alesi de Comitetul Director pe o perioada de 1 (un) an. Termenii si conditiile colaborarii sunt stabilite prin norme interne emise de Comitetul Director.  

SECTIUNEA III   CONDUCEREA ASOCIATIEI  

A.            Dispozitii generale  

21.         Organele Asociatiei  

Asociatia va avea urmatoarele organe statutare:

a)        Adunarea Generala a Asociatiei;

b)        Comitetul Director;

c)        Consiliile de Industrie:

·      Consiliul Industriei de Leasing;

·      Consiliul Industriei Creditului de Consum;

·      Consiliul Industriei de Factoring;

·      Consiliul Industriei Creditului Ipotecar.

d)    Cenzorul.  

 B.            ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI

 22.         Structura Adunarii Generale a Asociatiei  

22.1     Adunarea Generala a Asociatiei (denumita in cele ce urmeaza “Adunarea Generala”) va fi alcatuita din toti Membrii Principali, Membri Afilitati si Membrii Onorifici ai Asociatiei. Un Membru Principal poate reprezenta un singur alt Membru Principal pe baza unei procuri acordate in conformitate cu prevederile art. 14.2 de mai sus, care va fi prezentata Secretarului General la inceputul sedintei Adunarii Generale. Aceeasi prevedere este aplicabila si Membrilor Afiliati in ceea ce priveste reprezentarea in cadrul Adunarii Generale.  

22.2     Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Comitetului Director, Consiliilor de Industrie si a Cenzorului .  

22.3     Membrii Onorifici si Membrii Afiliati nu vor avea drept de vot in cadrul Adunarii Generale. Acestia pot participa la discutii, pot inainta propuneri pentru a fi dezbatute si isi pot manifesta punctul de vedere, pe parcursul derularii sedintei Adunarii Generale, cu privire la ordinea de zi supusa dezbaterii.  

23.         Convocarea Adunarii Generale  

23.1     Adunarea Generala va fi convocata de Presedintele Comitetului Director, pe baza deciziei Comitetului Director, sau la solicitarea a cel putin 1/3 (o treime) din numarul Membrilor Principali ai Asociatiei. In cazul in care o treime din Membrii Principali solicita convocarea Adunarii Generale, acestia vor comunica Presedintelui Comitentului Director si ordinea de zi pentru a fi inclusa in convocator.  

23.2     Membrii Asociatiei vor fi convocati pe baza de invitatie scrisa trimisa prin scrisoare, telegrama, telex, fax, e-mail, sau orice alt mijloc de comunicare cu un termen rezonabil inainte de desfasurarea Adunarii Generale astfel incat sa fie asigurata prezenta Asociatilor.  

23.3     Invitatia la sesiunea Adunarii Generale va specifica ziua, ora, locul si ordinea de zi a sesiunii si va include toate documentele scrise necesare dezbaterii ordinii de zi, in cazul in care aceste documente se dovedesc necesare.  

23.4     Membrii Principali vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o Adunare Generala ad hoc si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.  

23.5     Adunarile Generale se pot tine si prin corespondenta (scrisoare, telegrama, telex, fax sau e-mail).  

24.         Cvorumul Adunarii Generale a Asociatiei  

24.1     Adunarea Generala a Asociatiei poate lua decizii daca daca cel putin jumatate din Membrii Principali ai Asociatiei sunt prezenti sau reprezentati la prima convocare. Deciziile sunt valabil si legal adoptate daca sunt votate cu majoritatea a Membrilor Principali prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta conform art. 23.5 de mai sus. Fac exceptie, deciziile  avand drept obiect situatiile mentionate la art. 25 literele h), i) si j) care vor fi adoptate in mod valabil si legal numai daca sunt aprobate de cel putin 2/3 (doua treimi) din numarul Membrilor Principali prezenti sau reprezentati sau care voteaza prin corespondenta.  

24.2    In cazul in care cvuorumul nu este intrunit la ora anuntata pentru inceperea Adunarii Generale, Adunarea Generala va fi amanata cu cel mult 5 (cinci) zile calendaristice. In acest sens, Presedintele Comitetului Director va mentiona prin convocator conditiile de intrunire (ora, data si locul) a Adunarii Generale la cea de-a doua convocare. La cea de a doua convocare, cvorumul va fi considerat suficient daca 1/3 (o treime) din Membrii Principali este prezenta sau reprezentata sau care voteaza prin corespondenta. Deciziile sunt valabil adoptate daca sunt votate cu majoritatea numarului Membrilor Principali prezenti, reprezentati sau care voteaza prin corespondenta.  

25.        Atributiile Adunarii Generale  

Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a)            defineste liniile directoare si strategiile generale ale Asociatiei, aproba planurile, programele si obiectivele specifice pe termen lung si scurt privind activitatile Asociatiei, la propunerea Comitetului Director si a Consiliior de Industrie;

b)            analizeaza si aproba Raportul de Audit;

c)            aproba Raportul Anual al Comitetului Director;

d)            aproba Situatiile Financiare Anuale;

e)            aproba Bugetul Anual de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si Programul Anual;

f)             numeste si revoca membrii Comitetului Director si ai Consiliilor de Industrie;

g)            numeste si revoca cenzorii (daca exista);

h)            hotaraste asupra cererilor privind dobandirea calitatii de membru al Asociatiei;

i)              hotaraste asupra suspendarii sau revocarii unui Membru al Asociatiei;

j)              hotaraste asupra modificarii sau completarii Statutului Asociatiei;

k)            hotaraste cu privire la deschiderea/inregistrarea de filiale ale Asociatiei;

l)              hotaraste cu privire la dizolvarea/lichidarea Asociatiei si cu privire la destinatia activelor acesteia;

m)          hotaraste cu privire la orice alte probleme stabilite in competenta sa prin Statut sau prin lege.  

26.        Presedintele Adunarii Generale a Asociatiei  

26.1    Presedintele Adunarii Generale va fi propus de minim 5 Membri Principali si va fi ales de catre Membrii Principali in deschiderea sedintei. Membrii Comitetului Director si Cenzorul nu pot prezida Adunarea Generala.  

26.2    Presedintele de sedinta va organiza ordinea de zi, va asigura legitimitatea procedurilor si va conduce dezbaterile, asigurand redactarea si semnand la sfarsitul sedintei procesul verbal al Adunarii Generale.  

26.3    Presedintele Comitetului Director va fi prezent la toate sedintele Adunarii Generale a Asociatiei. In cazurile in care nu poate participa din motive obiective, acesta va numi in scris un alt membru al Comitetului Director care il va substitui.  

26.4    Secretarul General va raspunde de efectuarea inregistrarii precise si exacte in procesul-verbal a dezbaterilor, rezultatelor votului si a deciziilor adoptate in urma numararii voturilor. In  afara de notite, pentru inregistrarea dezbaterilor, motiunilor, solicitarilor si in general a modului de desfasurare a sedintei se poate folosi inregistrarea pe banda magnetica.  

27.        Drepturi de vot in Adunarea Generala a Asociatiei  

27.1    Fiecare Membru Principal va avea un vot care va fi exercitat de conducatorii Asociatului (administratori, directori etc.) care il reprezinta in Adunarea Generala. Secretarul General va aduna toate delegatiile si va controla respectarea acestei reguli. Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis, daca prin prezentul Statut nu s-a prevazut contrariul.  

27.2    Dreptul de vot nu poate fi exercitat de un Membru Principal care are obligatii neindeplinite fata de Asociatie, cum ar fi cotizatii de membru neachitate. Presedintele Comitetului Director va furniza toate aceste informatii semnificative Presedintelui Adunarii Generale si Secretarului General, care controleaza respectarea acestei reguli.  

 C.     COMITETUL DIRECTOR  

28.        Structura Comitetului Director al Asociatiei  

28.1    Comitetul Director este alcatuit din 5 (cinci) membri si 2 (doi) supleanti. Membrii Comitetului Director sunt mentionati in Registrul Comitetului Director, tinut prin grija si care va fi actualizat periodic de catre Secretarul General.  

28.2    Membrii Comitetului Director, Presedintele, Vice-Presedintele pot fi cetateni romani sau straini.  

29.        Alegerea membrilor Comitetului Director  

29.1    Membrii Comitetului Director vor fi alesi de Adunarea Generala pe baza de vot secret cu respectarea prevederilor cu privire la cvorumul de vot, conform art. 24.1 de mai sus.  

29.2    Patru dintre membrii Comitetului Director vor fi numiti din randul Presedintilor, iar al cincilea membru si cei doi supleanti vor fi numiti la propunerea Membrilor Asociatiei. Membrul Comitetului Director  care nu indeplineste functia de Presedinte sau Vicepresedinte al Consiliilor de Industrie va fi numit si Secretar General al Asociatiei.  

29.3    In cadrul aceleasi sedinte in care a fost constituit Comitetul Director, Adunarea Generala alege si Presedintele si Vicepresedintele Comitetului Director dintre membrii acestui organ statutar, alesi in conditiile de mai sus. Secretarul General al Asociatiei nu poate fi ales si in functia de Presedinte sau Vicepresedinte al Comitetului Director.  

30.        Durata mandatelor membrilor Comitetului Director si ai membrilor Consiliilor de Industie  

30.1    Mandatul membrilor Comitetului Director si al membrilor Consiliilor de Industrie va fi de 4 (patru) ani, cu exceptia cazului in care se prevede o durata mai scurta prin hotararea Adunarii Generale a Asociatiei.  

30.2    Mandatul Presedintelui si al Vicepresedintelui Comitetului Director, Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliilor de Industrie si al Cenzorului va fi de 1 (un) an. In cazul, Consiliilor de Industrie, Vicepresedintele va fi numit presedinte la sfarsitul mandatului Presedintelui.  

30.3    Mandatele membrilor, a Presedintelui si Vicepresedintelui Comitetului Director  incep in ziua imediat urmatoare alegerilor efectuate in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei.  

30.4    Persoanele alese isi vor indeplini obligatiile si isi vor exercita atributiile pana la alegerea unor noi reprezentanti si inceperea mandatului acestora, respectiv pana la data Adunarii Generale prin care se ia act de incetarea mandatului vechilor reprezentanti si sunt alesii altii.  

30.5    Membrii, Presedintele si Vicepresedintele Comitetului Director pot fi realesi de catre Adunarea Generala la sfarsitul mandatului de 2 (doi) ani.  

31.        Sedintele Comitetului Director  

31.1    Comitetul Director se reuneste in sedinte ordinare o data la 3 luni.  

31.2    O sedinta extraordinara a Comitetului Director poate fi convocata la solicitarea oricarui membru al Comitetului Director sau la solicitarea Secretarului General.  

31.3    Intrunirea Comitetului Director va fi considerata valabila daca toti membrii sunt invitati, conform capitolul 23 de mai sus cu privire la convocare, si cel putin jumatate plus unu din acestia sunt prezenti. Un membru al Comitetului Director poate fi reprezentat cu drept de vot de alt membru, pe baza unei simple imputerniciri. In cazul in care cvorumul nu este intrunit, Comitetul Director va fi convocat a doua oara, punandu-li-se in vedere celor care nu au fost prezenti la sedinta anterioara ca vor fi sanctionati conform art. 31.4 din Statut.  

31.4    Doua absente consecutive sau patru absente intr-un an conduc automat la revocarea membrului Comitetului Director din functia detinuta si inlocuirea persoanei absente pe durata restului mandatului. Pentru scopurile prezentului paragraf, o delegatie acordata altui membru al Comitetului Director, in conditiile prezentului articol, pentru a se evita aplicarea sanctiunii, este considerata absenta.  

31.5    Pentru inlocuirea persoanei in conditiile articolului precedent se vor aplica prevederile art. 32.1 de mai jos.  

32.        Locuri vacante in Comitetul Director  

32.1    In cazul in care o pozitie din cadrul Comitetului Director ramane vacanta din orice motiv, Adunarea Generala va alege in functia de membru al Comitetului Director unul dintre membrii supleanti si va numi totodata un al doilea membru supleant in conditiile mentionate la art. 29.2 de mai sus.  

32.2    In cazul in care locul vacant este cel al Presedintelui, Vicepresedintele va ocupa pozitia respectiva pana la incheierea mandatului Presedintelui. In cazul in care locul vacant este cel al al Vice-Presedintelui sau in cazul ivirii unui al treilea loc vacant, se va convoca o Adunare Generala, care va proceda conform art. 32.1 de mai sus.  

32.3    In cazurile prevazute la art.32.1 si 32.2, durata mandatului noului membru al Comitetului Director astfel ales si al membrului supleant, va fi pana la finalul mandatului membrului pe care acesta l-a inlocuit.  

  33.        Atributiile Comitetului Director  

33.1    Comitetul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.  

33.2    Comitetul Director are urmatoarele atributii:

a)            aproba regulile sale organizatorice si regulamentul privind lucrarile sale;

b)            reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii si incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;

c)            pregateste proiectul Bugetului Anual al Asociatiei si raporteaza cu privire la implementarea acestuia in fata Adunarii Generale, inainteaza propuneri privind modificari partiale ale bugetului, inclusiv noi articole de cheltuieli, in cazul in care au fost identificate noi surse de finantare dupa aprobarea bugetului si propune taxa anuala conform bugetului aprobat;

d)            pregateste si inainteaza Raportul Anual privind activitatile Asociatiei, pentru a fi luat in discutie si aprobat de Adunarea Generala, incluzand un raport al Secretarului General si situatii privind  alte activitati ale Asociatiei, conform solicitarii Adunarii Generale;

e)            aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei;

f)             decide cu privire la calitatea de membru a Asociatiei in alte organizatii non-profit romane sau straine;

g)            decide cu privire la utilizarea patrimoniului Asociatiei, in scopul protejarii si cresterii acestuia;

h)            aproba preturile serviciilor, publicatiilor si informatiilor furnizate de Asociatie in cazul in care acestea se refera la cel putin 2 (doua) industrii ale Asociatiei;

i)              aproba si angajeaza costuri extrabugetare;

j)              decide cu privire la schimbarea sediului Asociatiei;

k)            decide cu privire la alte aspecte prevazute  de prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generala.  

33.3    Deciziile Comitetului Director vor fi luate cu majoritatea simpla (a celor prezenti) a membrilor. Votul Presedintelui va fi decisiv in caz de paritate de voturi.   

33.4    Deciziile Comitetului Director pot fi adoptate si prin corespondenta (fax, telex, email, etc).  Deciziile astfel adoptate vor fi consemnate intr-un proces-verbal semnat de catre Presedintele Comitetului Director si de catre Secretar.  

33.5    Deciziile Comitetului Director vor fi puse la dispozitia tuturor Membrilor, la simpla solicitare a acestora.  

34.        Presedintele Comitetului Director  

34.1    Presedintele Comitetului Director va asigura conducerea generala a Asociatiei. Acesta va organiza activitatile Asociatiei si isi va indeplini indatoririle inscrise in prezentul Statut sau atribuite de Adunarea Generala sau Comitetul Director.  

34.2    Presedintele Comitetului Director are obligatia de a asigura coordonarea si colaborarea membrilor Comitetului, precum si colaborarea Comitetului cu membrii Adunarii Generale, a Consiliilor si Comitetelor de Specialitate, in scopul pastrarii acestor relatii la un nivel eficient si efectiv.  

35.        Vicepresedintele Comitetului Director  

35.1    Vicepresedintele va exercita drepturile si indatoririle Presedintelui Asociatiei pe durata absentei Presedintelui si va avea orice alte drepturi si responsabilitati conferite de Presedinte. In cazul in care atat Presedintele cat si Vicepresedintele Comitetului lipsesc si este paritate de voturi in cadrul sedintei Comitetului Director, adoptarea unei hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi se va amana pana la urmatoarea sedinta cand va fi prezent Presedintele sau Vicepresedintele Comitetului Director.  

35.2    La sfarsitul mandatului Presedintelui, Vicepresedintele va fi numit Presedinte al Comitetului Director, daca Adunarea Generala nu hotareste altfel.  

36.        Delegarea de competente  

36.1    Doua din urmatoarele persoane au dreptul, actionand impreuna, sa reprezinte Asociatia:

a)      Presedintele Comitetului Director,

b)      Vicepresedintele Comitetului Director,

c)      Secretarul General al Asociatiei.  

36.2.  De asemenea, Comitetul Director poate delega atributiile prevazute la art. 33.2 de mai sus numai catre una dintre persoanele indicate la art. 36.1, in conditiile prezentului Statut.  

 

D.     CONSILIILE DE INDUSTRIE  

37.        Dispozitii Generale  

37.1    Consiliile de Industrie sunt organele de coordonare in Industria pe care o reprezinta.  

37.2  Cu exceptia Consiliului Industriei de Leasing, un Consiliu de Industrie se constituie staturar din minim trei Membrii Principali.  

37.2    Membrii Consiliului de Industrie, Presedintele, Vice-Presedintele acestora pot fi de nationalitate romana sau straina.  

38.        Structura Consiliului Industriei de Leasing  

Consiliul Industriei de Leasing va fi alcatuit din 7 (sapte) membri iar, in cazul in care din Industria respectiva fac parte mai mult de 3 Membri Principali, si din inca 2 (doi) supleanti. Membrii Consiliului Industriei de Leasing si supleantii acestora sunt mentionati intr-un Registru al Consiliilor de Industrie tinut prin grija si actualizat de catre Secretarul General al Asociatiei.  

39.        Structura Consiliului Industriei de Credit de Consum  

Consiliul Industriei de Credit de Consum va fi alcatuit din 3 (trei) membri iar, in cazul in care din Industria respectiva fac parte mai mult de 3 Membri Principali, si dintr-un supleant. Membrii Consiliului Industriei de Credit de Consum si supleantul acestora sunt mentionati intr-un Registru al Consiliilor de Industrie tinut prin grija si actualizat de catre Secretarul General al Asociatiei.  

  40.         Structura Consiliului Industriei de Factoring  

Consiliul Industrie de Factoring va fi alcatuit din 3 (trei) membri iar, in cazul in care din Industria respectiva fac parte mai mult de 3 Membri Principali, si dintr-un supleant. Membrii Consiliului Industriei de Factoring si supleantul acestora sunt mentionati intr-un Registrul Consiliilor de Industrie tinut prin grija si actualizat de catre Secretarul General al Asociatiei.  

41.         Structura Consiliului Industriei de Credit Ipotecar  

Consiliul Industriei de Credit Ipotecar va fi alcatuit din 3 (trei) membri si, in cazul in care din Industria respectiva fac parte mai mult de 3 Membri Principali, si dintr-un supleant. Membrii Consiliului Industriei de Credit Ipotecar si supleantul acestora sunt mentionati intr-un Registru al Consiliilor de Industrie tinut prin grija si actualizat de catre Secretarul General al Asociatiei.  

42.         Numirea Membrilor Consiliilor de Industrie  

42.1     Membrii Consiliilor de Industrie vor fi propusi de majoritatea absoluta a membrilor Industriei  din care parte si vor fi aprobati de Adunarea Generala, in conformitate cu prevederile art. 24.1 si 24.2 din Statut.   

42.2   Numirea Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Industrie se va face de catre Consiliul de Industrie din care fac parte cu indeplinirea cvorumului de vot si de prezenta mentionat la art. 43 de mai jos.  

43.         Sedintele Consiliilor de Industrie  

43.1     Fiecare Consiliu de Industrie se reuneste in sesiune ordinara o data pe luna si in sesiuni extraordinare, ori de cate ori este necesar, la solicitarea oricarui membru al Consiliului de Industrie respectiv.  

43.2     Intrunirea unui Consiliu de Industrie va fi considerata valabila daca toti membrii sunt invitati si cel putin jumatate din acestia sunt prezenti. Deciziile se pot lua in mod valabil cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti sau reprezentati.Un membru al Consiliului de Industrie poate fi reprezentat cu drept de vot de alt membru, pe baza unei simple imputerniciri. In cazul in care quorumul nu este intrunit, sedinta va fi amanata. Deciziile Consiliului de Industrie se pot lua in mod valabil si prin corespondenta.  

43.3     Doua absente consecutive sau patru absente intr-un an conduc automat la inlocuirea persoanei absente pentru durata restului mandatului Pentru scopurile prezentului paragraf, respectiv in cazul in care se incearca evitarea aplicarii sanctiunii mentionate in prezentul articol prin imputernicirea unui alt membru, delegatia acordata altui membru al Consiliului de Industrie este considerata absenta.  

43.4     Pentru inlocuirea persoanei in conditiile capitolului 44 de mai jos, se va urma procedura: membrul supleant devine membru cu drepturi depline, iar Consiliul de Industrie va propune Adunarii Generale un nou membru supleant, Adunarea generala urmand sa aprobe aceasta numire sau sa solicite alte propuneri, in cadrul sedintei imediat urmatoare aplicarii sanctiunii membrului absent. Totodata Adunarea Generala va lua act de aplicarea sanctiunii prevazute la art. 43.3 de mai sus si de incetarea calitatii de membru al Consiliului de Industrie a Asociatului care nu si-a indeplinit obligatiile de prezenta.  

44.         Locuri vacante in Consiliile de Industrie ale Asociatiei  

44.1     In cazul in care o pozitie din cadrul unui Consiliu de Industrie  ramane vacanta din orice motiv, membrul supleant devine de drept membru cu drepturi depline, iar Consiliul de Industrie va numi un nou membru supleant, Adunarea generala ratificand pe de o parte ocuparea pozitiei vacante de catre membrul supleant si pe de alta parte aproband (daca este cazul) numirea noului membru supleant.  

44.2     Supleantul care a devenit membru cu drepturi depline va activa numai pana la sfarsitul mandatului membrului pe care l-a inlocuit.  

44.3     In cazul in care locul vacant este cel al Presedintelui, Vicepresedintele va ocupa pozitia respectiva, iar Consiliul de Industrie va numi un alt Vicepresedinte dintre membrii sai. In cazul in care locul vacant este cel al al Vicepresedintelui sau in cazul ivirii unui al treilea loc vacant,  se va aplica procedura reglementata de prevederile art. 42 de mai sus cu privire la numirea membrilor si a Vicepresedintelui Consiliului de Industrie.  

45.         Atributiile Consiliilor de Industrie  

Consiliile de Industrie coordoneaza activitatea Industriei pe care o reprezinta si au urmatoarele atributii:

a)        aproba regulile sale organizatorice si regulamentul privind lucrarile sale;

b)        aproba regulile organizatorice si regulamentul privind lucrarile Comitetelor de Specialitate;

c)        fac propuneri Comitetului Director privind initierea, participarea si incetarea activitatilor in domeniul in care isi desfasoara activitatea membrii Industriei, in vederea promovarii activitatilor si obiectivelor Industriei pe care o reprezinta si a Asociatiei in general; 

d)        aproba principiile de baza privind structura si functionarea Comitetelor de Specialitate ale Industriei pe care o reprezinta;

e)        propune programe, planuri de dezvoltare si incheierea de acte juridice de interes pentru industria pe care o reprezinta si decide cu privire la organizarea si participarea la evenimente publice de interes pentru Industria pe care o reprezinta;

f)         orice alte atributii stabilite prin Statut, decizie a Comitetului Director si/sau a Adunarii Generale a Asociatiei.  

46.         Comitetele de Specialitate  

46.1     Consiliile de Industrie  vor putea infiinta si vor coordona  Comitete de Specialitate in urmatoarele domenii:

a)        Comitet Juridic;

b)        Comitet de Credit de Consum;

c)        Comitet de Contabilitate Taxe si Conventia Basel;

d)        Comitet Logistic;

e)        Comitet de Operatiuni.  

46.2     Consiliile de Industrie pot decide sa infiinteze orice alte comitete necesare pentru atingerea obiectivelor si scopului Industriei  si ale Asociatiei.  

46.3     Structura, alegerea membrilor, sarcinile si functionarea Comitetelor vor fi stabilite de Consiliile de Industrie prin norme interne.  

46.4     Comitetele de Specialitate vor alege prin vot un Presedinte si un Vice Presedinte. Mandatul Presedintelui si Vicepresedintelui va fi de 1 an de la data hotararii fiecarui Comitet de specialitate.  

46.5     Comitetele se vor intruni lunar sau ori de cate ori este necesar. Discutiile si deciziile adunarilor Comitetelor vor fi cuprinse intr un minuta semnata de secretarul de sedinta si Presedintele sau Vicepresedintele Comitetului.  

 

D.           COMITETELE COMUNE ALE ASOCIATIEI  

47.         Dispozitii generale  

In cadrul Asociatie vor functiona doua  Comitete Comune:

§           Comitetul de Conformitate si de Disciplina;

§           Comitetul de Marketing & PR.  

48.         Comitetul de Conformitate si de Disciplina  

48.1     Comitetul de Conformitate si de Disciplina va avea in componenta sa reprezentantii a 5 (cinci) Membri Principali. Acestia vor fi desemnati de catre Consiliile de Industrie astfel incat fiecare Industrie sa fie reprezentata. Persoanele care intra in componenta Comitetului de Conformitate si de Disciplina sunt reprezentanti semnificativi ai respectivilor Membrii Principali, conform art. 27 alin. 1 din Statut.  

48.2     In vederea constituirii Comitetului de Conformitate si de Disciplina, fiecare Consiliu de Industrie va desemna cel putin un Membru Principal. Desemnarea Membrului Principal si implicit al reprezentantului acestuia se va face conform normelor interne ele fiecarei Industrii

48.3     Comitetul de Conformitate si de Disciplina se va intruni trimestrial sau ori de cate ori este necesar. Discutiile si deciziile adunarilor Comitetului vor fi cuprinse intr-o minuta semnata de toti membrii. Deciziile Comitetului de Conformitate si de Disciplina se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor Comitetului.  

48.4     Atributiile Comitetului de Conformitate si de Disciplina sunt urmatoarele:

§           monitorizeaza modul in care sunt respectate prevederile statutare de catre Membrii Asociatiei (Afiliati, Principali si Onorifici);

§           propun organelor competente sanctiuni privind excluderea din Asociatie a Membrilor care incalca prevederile statutare;

§           aplica sanctiunile prevazute de prezentul Statut, cu exceptia sanctiunii excluderii din Asociatie;

§           analizeaza rapoartele de audit intern;

§           monitorizeaza respectarea regulilor si procedurile interne ale Asociatiei de catre personalul Asociatiei;

§           orice alte atributii stabilite prin deciziile Comitetului Director si/sau ale Adunarii Generale a Asociatiei.  

48.5   In cazul in care unul dintre membri absenteaza in mod nejustificat de la doua intruniri consecutive sau la patru intruniri intr-un an, se va proceda la inlocuirea acestuia. Oricare Asociat are dreptul sa solicite in mod justificat inlocuirea membrului care absenteaza. Numirea unui nou membru al Comitetului de Conformitate si Disciplina se va face conform procedurii reglementate de art. 48.2 de mai sus.  

49.         Comitetul de Marketing & PR  

49.1     Comitetul de Marketing & PR va avea in componenta reprezentantii a (5) cinci Membri Principali. Acestia vor fi desemnati de catre Consiliile de Industrie astfel incat fiecare Industrie sa fie reprezentata. Persoanele care intra in componenta Comitetului de Conformitate si de Disciplina sunt specialisti de marketing si PR in cadrul Membrilor.  

49.2     In vederea constituirii Comitetului de Marketing & PR, fiecare Consiliu de Industrie va desemna cel putin un Membru Principal din Industria respectiva. Desemnarea Membrului Principal si implicit al specialistului de marketin si PR al acestuia se va face conform normelor interne ale fiecarei Industrii.  

49.3     Comitetul de Marketing & PR se va intruni o data la fiecare 2 (doua) luni sau ori de cate ori este necesar. Discutiile adunarilor Comitetului vor fi cuprinse intr-o minuta semnata de toti membrii. Art. 48.5 de mai sus este aplicabil in aceleasi conditii membrilor Comitetului de Marketing & PR.  

49.4     Atributiile Comitetului de Marketing & PR:

§           Participarea la organizarea de evenimente (conferinte, congrese, seminarii, etc) care au legatura cu activitatea desfasurata, cu scopul si obiectivele Asociatiei;

§           promovarea activitatii, obiectivelor si scopului Asociatiei;

§           CSR.  

 

E.            CENZORUL  

50.         Dispozitii Generale  

50.1     Cenzorul va fi numit de catre Adunarea Generala din cadrul Membrilor Principali sau din afara Asociatiei.  

50.2     Cenzorul va fi mentionat intr-un registru tinut si actualizat prin grija Secretarului General al Asociatiei.  

51.         Numirea Cenzorului  

51.1     Cenzorul va fi numit de Adunarea Generala in conformitate cu art. 24 din prezentul Statut. Adunarea Generala a Asociatiei aproba totodata si regulile generale de organizare si functionare a Cenzorului.  

51.2     Nominalizarea unui candidat se va efectua in scris si va fi semnata de cel putin 2 (doi) Membri Principali. Nominalizarile vor fi prezentate Adunarii Generale cu un termen rezonabil inainte de adunarea electiva.

52.              Obligatiile si atibutiile Cenzorului  

52.1     Cenzorul va participa la intrunirile Adunarii Generale si/sau a Comitetului Director la solicitarea Comitetului Director si ori de cate ori este necesar.  

52.2     Cenzorul va supraveghea activitatea financiara a Asociatiei si va informa Adunarea Generala cu privire la toate aspectele pe care le considera oportune cu privire la controlul financiar al Societatii. In acest sens, cenzorul va exercita urmatoarele atributii:

a)      verifica modul in care este administrat patrimoniul societatii;

b)      elaboreaza rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

c)      poate participa la sedintele comitetului director, fara drept de vot;

d)      indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.  

 

SECTIUNEA IV  SANCTIUNI

 

53.         Suspendarea Membrilor Asociatiei  

53.1     Orice membru al Asociatiei care nu indeplineste oricare dintre obligatiile prevazute prin Statut si/sau hotarari ale Adunarii Generale va putea fi suspendat din drepturile sale pe o perioada de pana la 6 (sase) luni.  

53.2     Nerespectarea obligatiei de raportare, stabilite potrivit normelor interne ale Asociatiei, duce la suspendarea calitatii de membru pentru o perioada de 6 luni. Obligatiile de raportare si conditile de exercitare se stabilesc prin regulamente interne de catre Adunarea Generala.  

53.3     Suspendarea va putea opera in privinta unui Membru Principal sau Afiliat. Pe perioada suspendarii Membrul Principal nu va beneficia de niciun drept aferent calitatii de membru. Indeplinirea obligatiei pentru care s-a dispus suspendarea nu afecteaza durata termenului pentru care s-a dispus suspendarea.  

53.4     In cazul Membrilor Afiliati, suspendarea opereaza in sensul prelungirii termenului prevazut la articolul 10.2 din prezentul Statut  cu privire la acordarea statutului de Membru Principal, cu o perioada egala cu termenul de suspendare.  

53.5     Suspendarea va fi decisa de Adunarea Generala, la propunerea Comitetului de Conformitate si Disciplina si nu va afecta obligatiile financiare de plata si de raportare  fata de Asociatie ale Membrului Principal sau Afiliat suspendat.  

54.         Excluderea Membrilor  

54.1     Adunarea Generala a Asociatiei va hotari excuderea unui membru al Asociatiei care incalca obligatiile prevazute in sarcina acestuia prin Statut si/sau de catre hotararile Adunarii Generale, in baza propunerii Comitetului de Conformitate si de Disciplina sau in baza avizului Consiliului de Industrie.  

54.2     Membrii Asociatiei pot fi exclusi din Asociatie in urmatoarele situatii:

a)        Membrul nu achita obligatiile de plata prevazuate la art. 16.3 si 16.4 din Statut, inregistrand o intarziere la plata mai mare de 60 de zile de la data scadentei;

b)        Membrul nu participa la doua sesiuni ale Adunarii Generale, fara a numi un inlocuitor in conditiile prevazute in prezentul Statut;

c)        Membrul nu a respectat termenele si cerintele de raportare conform normelor interne ale Asociatiei, incalcarea termenului de raportare constituie neraportare;

d)        Membrul a denigrat renumele Asociatiei sau a obstructionat activitatile, atingerea scopului si obiectivelor acesteia;

e)        conduita de afaceri a Membrului i-a discreditat calitatea de profesionist respectabil sau a adus un prejudiciu semnificativ domeniului serviciilor financiare;

f)         Membrul a furnizat informatii false care discrediteaza Asociatia sau a dezvaluit informatii care i-au fost conferite in mod confidential de Asociatie;

g)        Membrul s-a folosit de calitatea sa de membru al Asociatiei pentru a obtine beneficii de orice fel;

h)        Membrul a angajat in mod deschis numele Asociatiei in favoarea unei puteri politice;

i)          Membrul a savarsit orice alte acte de conduita care ar putea fi evaluate, in mod rezonabil, ca fiind incompatibile cu principiile, obiectivele si scopul Asociatiei.  

54.3     Comitetul de Conformitate si de Disciplina va trimite o instiintare scrisa de avertisment in cazul incalcarii Satutului Asociatiei. Prin aceasta instiintare se va acorda o perioada de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru remedierea incalcarii.  

54.4     In situatia neremedierii incalcarii in termenul prevazut la art. 54.3 de mai sus, Comitetul de Conformitate si de Disciplina va emite si va supune spre avizare Consiliului de Industrie din care Membrul in cauza face parte, propunerea de excludere din Asociatie. Consiliul de Industrie isi va exprima  punctul sau de vedere in sedinta imediat urmatoare emiterii propunerii. In cazul avizarii, in sensul excluderii, propunerea va fi inaintata direct  Adunarii Generale care va emite o decizie in termen de 30 zile calendaristice de la data la care i-a fost inaintat dosarul de excludere de catre Consiliul de Industrie. Hotararea Adunarii Generale produce efecte de la data la care a fost adoptata.  

54.5     Presedintele Consiliului de Industrie din care face membrul propus pentru a i se aplica sanctiunea revocarii va trimite o instiintare motivata cu cel putin 7 (sapte) zile calendaristice inainte de Adunare Generala oricarui membru propus pentru excludere. Membrul propus a fi exclus va avea dreptul sa formuleze aparari in fata Adunarii Generale a Asociatiei.  

54.6     Votul privind excluderea va fi secret, iar membrul propus pentru excludere nu va avea dreptul sa voteze.  

54.7     Membrii exclusi raspund integral pentru plata oricarei cotizatii de membru sau a altor contributii datorate in conformitate cu prezentul Statut integral, pana la sfarsitul anului in care a avut loc revocarea.  

54.8     Membrii exclusi nu pot ridica pretentii in legatura cu patrimoniul Asociatiei.  

54.9     Membrii exclusi pot fi readmisi in Asociatie, in conditiile stabilite de catre Adunarea Generala.  

55.         Alte sanctiuni  

55.1     In cadrul Comitetului Director, Consiliilor de Industrie, Comitetelor de Specialitate si a Comitetelor Comune,  2 (doua) absente consecutive sau 3 (trei) absente, respectiv 4 (patru) absente in decursul unui an calendaristic atrag revocarea si inlocuirea persoanei absente pe durata restului mandatului.  

55.2     Membrii Asociatiei datoreaza penalitati de intarziere in cuantum de 0,5 % pe zi de intarziere pentru contributiile si sau orice alte sume neachiate la termenele prevazute in Statut sau in alte documente emise de catre Asociatie sau de organele sale statutare.  

   

SECTIUNEA V DISPOZITII ADMINISTRATIVE

 

56.         Secretarul General al Asociatiei  

56.1     Comitetul Director desemneaza un Secretar General al Asociatiei.  

56.2     Secretarul General va avea urmatoarele atributii:

a)           implementeaza deciziile Comitetului Director si ale Consiliilor de Industrie;

b)           organizeaza si conduce  sarcinile de lucru zilnice ale personalului Asociatiei;

c)           participa la sesiunile Adunarii Generale, ale Comitetului Director, ale Consiliilor de Industrie, ale comisiilor permanente si ad-hoc;

d)           asigura comunicarea cu si intre Membrii.  

56.3     Limitele autoritatii, drepturile si obligatiile Secretarului General vor fi stabilite de Comitetul Director, si vor fi prevazute intr-un acord agreat de parti.  

56.4     Secretarul General conduce si coordoneaza activitatea Secretariatului General al Asociatiei.  

56.5     In cadrul Secretariatului General vor functiona urmatoarele departamente:

·                         Departamentul de Satistica;

·                         Departamentul de Extindere;

·                         Departamentul Administrativ.  

56.6     Atributiile Departamentelor Secretariatului General vor fi stabilite prin norme interne adoptate de Comitetul Director.  

57.         Registre legale  

Asociatia, prin Secretarul sau General, va tine si va actualiza urmatoarele registre si documente:

a)             Deciziile Adunarii Generale;

b)             Deciziile Comitetului Director;

c)             Deciziile Consiliilor de Industrie;

d)             Procesele-verbale ale Adunarii Generale;

e)             Procesele-verbale ale Comitetului Director;

f)              Procesele verbale ale Consiliilor de Industrie;

g)             Bilantul si Declaratia de venit;

h)             Registrul patrimonial;

i)               Registrul Rapoartelor Cenzorilor;

j)               Registrul Rapoartelor de Audit;

k)             Lista membrilor;

l)               Registrul membrilor Comitetului Director;

m)           Registrul membrilor Consiliilor de Industrie;

n)             Registrul cenzorilor.  

58.         Procese-verbale si hotarari  

58.1     In indeplinirea atributiilor sale, Secretarul General va asiguta intocmirea proceselor-verbale si ale hotararilor sesiunilor Adunarii Generale, ale Consiliilor de Industrie si ale Comitetului Director, in care se vor inregistra declaratiile, afirmatiile, motiunile, rezultatele votului si deciziile adoptate. Procesele-verbale si hotararile vor fi semnate de Presedintele respectivului organ statutar si de catre Secretarul General.    

58.2     Procesele-verbale si hotararile vor fi arhivate si notate in registrul corespunzator in ordine cronologica. Inregistrarile vor fi pastrate timp de cel putin 5 (cinci) ani, daca prin lege nu se prevede o perioada mai indelungata. Acestea vor fi distruse dupa expirarea perioadei de arhivare, numai daca Adunarea Generala a luat o decizie expresa prin  care a prelungit intervalul de timp in care trebuie pastrate documentele arhivate.  

58.3     Membrii Principali, membrii Comitetului Director si membrii Consiliilor de Industrie au  acces liber la registrele de procese-verbale si hotarari, indiferent de organul statutar care l-a adoptat. Acestia pot solicita copii si extrase dupa inregistrari,suportand toate cheltuielile generate in acest sens.  

59.         Limba 

Documentele emise de Asociatie si dezbaterile  se vor realiza in limba romana si engleza. Deciziile si procesele-verbale ale tuturor organelor statutare vor fi bilingve.  

60.         Plati catre Asociatie  

60.1     Membrii Principali si candidatii vor achita urmatoarele taxe nerambursabile:

a)        taxa de analiza dosar;

b)        taxa de admitere;

c)        cotizatie anuala de membru.  

60.2     Aceste taxe sunt stabilite si modificate de Adunarea Generala care poate impune, de asemenea, taxe suplimentare.  

60.3     Taxa de analiza dosar va fi in cuantum de jumatate din taxa de admitere si se va achita in momentul depunerii dosarului pentru a deveni membru la Asociatie. In caz de admitere, Candidatul va achita jumatatea ramasa din taxa de admitere (in contul taxei de admitere).  

60.4     Taxa de admitere este de 6000 Euro platibila in 2 transe: prima transa de 3000 Euro reprezinta taxa de analiza dosar, este nerambursabila si se achita la momentul depunerii cererii de admitere; a doua transa este de 3000 Euro  si se va plati cu titlu de taxa de admitere, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la admiterea candidatului in Asociatie. Taxa de admitere se achita integral indiferent de data calendaristica a admiterii in Asociatie.  

60.5     Membrii Asociatiei vor achita o cotizatie anuala de membru in valoare de 6000 Euro cel tarziu la data de 31 ianuarie a anului pentru care este platita cotizatia precum si o cotizatie anuala flotanta a carei valoare  se stabileste de catre Adunarea Generala Ordinara odata cu aprobarea bugetului pentru anul in curs.    

60.6     Candidatii admisi in Asociatie ca Membrii Afiliati vor achita cotizatia de membru pentru primul an (respectiv cel in care au fost admisi) proportional cu fractiunea de an in care vor exercita efectiv calitatea de Asociat. Membrii Afiliati pe perioada de proba (intre 6 luni si 12 luni in functie de vointa candidatului si de decizia Consiliului Director) ) vor  achita doar juumatate din cotizatia anuala fixa si din cea flotanta.  

61.         Contabilitate  

61.1     Asociatia va tine inregistrari contabile conform legii. Comitetul Director, cu participarea cenzorului, va organiza si va raspunde de pastrarea documentatiei privind urmatoarele:  

a)        toate fondurile in numerar primite sau cheltuite de Asociatie si toate tranzactiile din care rezulta chitante si cheltuieli;

b)        toate vanzarile si achizitiile efectuate de Asociatie;

c)        intreg activul si pasivul Asociatiei.  

61.2     Documentatia contabila va fi pastrata corespunzator si in locurile considerate ca fiind adecvate de catre Comitetul Director si va fi accesibila pentru a fi examinata de membrii Comitetului Director, de catre Cenzor si de auditorii numiti.  

61.3     Comitetul Director va decide periodic in ce moment, unde si in ce circumstante, documentele contabile si alte documente si registre ale Asociatiei vor putea fi puse la dispozitia Membrilor Principali. Nimeni nu va avea dreptul de a inspecta conturile, documentele si registrele Asociatiei, cu exceptia cazurilor avute in vedere in prezentul Statut, prin decizia Comitetului Director sau a Adunarii Generale.  

62.         Situatii financiare  

62.1     Comitetul Director va prezenta o situatie anuala exacta a conturilor, in prima Adunare Generala a fiecarui an, care va include un bilant al conturilor si un raport privind veniturile si cheltuielile pe perioada supusa analizei.  

62.2     Situatiile financiare vor fi insotite de un raport al Cenzorului.  

62.3     Situatiile financiare anuale ale Asociatiei vor fi auditate de o companie de audit independenta, de preferat din cadrul Grupului Celor Patru Mari Companii.  

62.4     Situatiile financiare verificate vor fi trimise catre fiecare Membru Principal al Asociatiei, impreuna cu instiintarea privind convocarea primei Adunari Generale a fiecarui an.  

63.         Dizolvare si lichidare  

In cazul in care, dupa satisfacerea creantelor tuturor creditorilor, ca urmare a dizolvarii si lichidarii Asociatiei raman bunuri, acestea nu vor fi distribuite intre membrii Asociatiei. Bunurile ramase dupa lichidare vor fi directionate catre alta organizatie non-profit avand scopuri si obiective similare.  

64.         Regulament intern  

64.1     Comitetul Director va avea dreptul sa aprobe, sa modifice si sa completeze regulamentul intern, necesar in vederea:

a)             indeplinirii obiectivelor si scopului Asociatiei; 

b)             aplicarii criteriilor privind calitatea de Membru al Asociatiei; 

c)             indeplinirii ordonate si efective a propriilor proceduri si a procedurilor Adunarilor Generale; 

d)             convocarii propriilor sesiuni; si 

e)             functionarii diverselor comisii permanente si ad-hoc.  

64.2     Aceste regulamente interne vor urma intocmai principiile, obiectivele si scopul Asociatiei si nu vor fi in contradictie cu prevederile prezentului Statut sau cu deciziile Adunarii Generale. Membrii Asociatiei vor fi informati cu privire la toate reglementarile aprobate si toate modificarile si completarile adoptate de Comitetul Director.  

65.         Insuficienta dispozitiilor Statutului  

65.1     In toate cazurile in care reglementarile, procedurile sau activitatile Asociatiei nu sunt explicit prevazute de prezentul Statut, acesta se completeaza cu dispozitiile legilor din Romania.  

65.2     In cazul in care prevederile din Statut nu sunt aplicabile datorita numarului insuficient de membri, aceste prevederi nu sunt abrogate ci se vor intra in vigoare imediat ce numarul de membri va permite acest lucru.  

66.         Modificarea Statutului  

66.1     Orice modificare sau completare a prezentului Statut se va face prin hotararea Adunarii Generale.  

66.2     Orice modificare si/sau completare a Statului va fi aprobata numai cu consimtamantul unanim al Membrilor Fondatori.  

 

Prezentul Statut a fost redactat in 6 (sase) exemplare, la Bucuresti, astazi 15 mai 2008.

 

 

 

 
  curs oferit de: curs-valutar-bnr.ro