English Version      

Industria de credit de consum

Cod de conduita, principii de creditare responsabila

Industria de leasing

Cod de bune practici

 

"Despre Servicii Financiare Nebancare in Romania "

 

CUPRINS


1. Cuvant inainte

2. Piata IFN-urilor in Romania
2.1 Cresterea creditului in Romania: Evolutie si perspective
2.2. Din nou despre leasing si IFN-uri
2.3. Piata de leasing in Romania- reprezentare grafica
2.4. Leasingul si piata auto
2.5. Sale and leaseback
2.6. Procedurile de achiziţie publică aplicabile contractelor de leasing fi nanciar
2.7. Lupta antifrauda – o noua provocare!
2.8. Despre TransFonD

3. Directiva Referitoare la cerintele de capital si industria de leasing din Romania

4 Legislatia specifica IFN-urilor (Nota Explicativa)

4.1. Regulament Numarul 11 privind modificarea si completarea regulamentului        nr. 3/2007.
4.2. Norma 5 din 12 martie 2006 privind modifi carea şi completarea Normelor       metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a       României nr. 5/2002 privind clasifi carea creditelor şi plasamentelor, precum şi       constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifi ce de risc de       credit
4.3. Regulamentul nr.4/2008 pentru modifi carea şi completarea Regulamentului       Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasifi carea creditelor şi       plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor       specifi ce de risc de credit, cu modifi cările şi completările ulterioare, şi a       Normelor Metodologice ale Băncii Naţionale a României nr.12/2002 pentru       aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind       clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi       utilizarea provizioanelor specifi ce de risc de credit, cu modifi cările şi       completările ulterioare
4.4. Norma 12 din 13 septembrie 2007 privind raportarea statistică a activelor şi       pasivelor bilanţiere ale instituţiilor fi nanciare nebancare
4.5. Ordinul nr.18 din 30 noiembrie 2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor       financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea       acestora, aplicabile instituţiilor fi nanciare nebancare
4.6. Regulamentul nr. 1 din 23 ianuarie 2008 privind transformarea instituţiilor       financiare în instituţii de credit
4.7. Regulamentul nr. 5 din 18 februarie 2008 privind aprobarea utilizării       abordării standard ori a abordării standard alternative, pentru riscul operaţional
4.8. Precizari din 11 aprilie 2008 referitoare la modalitatea de determinare,       în cazul unui împrumut subordonat, a sumei incluse în fondurile proprii de nivel       2 suplimentar în ultimii ani înainte de scadenţă
4.9. Norma Nr. 9 pentru modifi carea normei nr16/2006 privind fondurile proprii       ale institutiilor financiare nebancare
4.10. Regulamentul Nr. 9 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării       banilor şi finanţării terorismului

 
  curs oferit de: curs-valutar-bnr.ro